nl NL
nl NL
nl NL

Dashcam aanbod

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Proline Automotive Solutions

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Proline Automotive Solutions en koper. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door Proline Automotive Solutions aangegane overeenkomsten tot levering van diensten en goederen aan onze kopers.

1.2. Onder “koper” wordt in deze voorwaarden verstaan, elke natuurlijke- of rechtspersoon die tot Proline Automotive Solutions in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met Proline Automotive Solutions gesloten koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

1.3. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. De algemene voorwaarden van Proline Automotive Solutions krijgen te allen tijde voorrang op de algemene voorwaarden van de koper.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

2.1. Alle offertes een aanbiedingen van Proline Automotive Solutions zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten zijn pas officieel na schriftelijke orderbevestiging door Proline Automotive Solutions. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2. Proline Automotive Solutions kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Proline Automotive Solutions niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1. Een overeenkomst met Proline Automotive Solutions komt eerst tot stand wanneer de gegeven order schriftelijk is goed bevonden.

3.2. De door Proline Automotive Solutions aan de koper toegezonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van de orderbevestiging in te stemmen behalve als hij binnen 1 dag na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan Proline Automotive Solutions te kennen geeft dat hij het niet eens is met de inhoud.

Artikel 4: Prijzen

4.1. Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op het moment van de aanbieding geldende kostprijzen. Indien deze kostprijzen door prijsstijging van grondstoffen, (hulp) materialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen, e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan, is Proline Automotive Solutions gerechtigd deze verhoging door te berekenen in de prijzen.

4.2. De koper heeft, in geval de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt op een reeds tot stand gekomen overeenkomst , maar voor de dag van levering, het recht de overeenkomst te ontbinden middels een aangetekend schrijven gericht aan Proline Automotive Solutions. Dit schrijven dient binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van Proline Automotive Solutions bij Proline Automotive Solutions in het bezit te zijn.

4.3. Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Proline Automotive Solutions niet.

Artikel 5: Aflevering- en leveringstermijnen

5.1. De door Proline Automotive Solutions opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in bezit zijn. De door Proline Automotive Solutions opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient een koper Proline Automotive Solutions derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Proline Automotive Solutions dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Ingeval, in afwijking van het bovenstaande, in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht, zie artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

5.2. Proline Automotive Solutions is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen.

5.3. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan is Proline Automotive Solutions gerechtigd op, zulks te onzer keuze, op grond van bepaalde in artikel 6:60 BW vorderen dat de bevoegde rechter Proline Automotive Solutions van de verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Proline Automotive Solutions van de verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet is Proline Automotive Solutions gerechtigd de overeenkomst zonder de tussenkomst van gerechtelijke te ontbinden. Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij zaken voor rekening en risico van koper tegen vergoeding van daaruit voortvloeiende kosten opslaan.

5.4. Proline Automotive Solutions heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

Artikel 6: Reclame

6.1. De koper staat in voor de correctheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij Proline Automotive Solutions verstrekt heeft. De koper moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan deel uitmaakt, door Proline Automotive Solutions verstrekte gegevens rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de Proline Automotive Solutions geleverde zaken.

6.2. De koper is gehouden de geleverde diensten en producten te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Proline Automotive Solutions te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Proline Automotive Solutions in staat is adequaat te reageren. De koper dient Proline Automotive Solutions in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.

6.3. Mochten er zich na levering toch nog onwaarneembare gebreken voordoen, dient dit binnen 8 dagen bekend gemaakt te worden aan Proline Automotive Solutions op deze zoals genoemd in lid 2.

6.4. Ieder vorderingsrecht van de koper tegenover Proline Automotive Solutions betrekking hebbende op gebreken in de door Proline Automotive Solutions geleverde zaken, vervalt indien:
– de gebreken niet binnen de lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Proline Automotive Solutions in kennis zijn gebracht;
– de koper Proline Automotive Solutions geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht;
– de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden ander dan voorzien;
– de garantietermijn is verstreken of indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de levertijd is verstreken.

6.5 Indien de koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De koper blijft in dat geval gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken

6.6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daar onder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Proline Automotive Solutions daardoor gevallen, integraal voor rekening van de koper.

6.7. Na verloop van de garantietermijn zullen kosten voor herstel of vervanging, inclusief adminstratie-, verzend-, en voorrijkosten, aan de koper in rekening gebracht worden.

Artikel 7: Garantie

7.1. Garantie voor geleverde goederen en/of verrichte diensten, strekt zich niet verder uit in het algemeen dan tot het herstellen van de geleverde goederen of het gratis leveren van nieuwe onderdelen een en ander ter beoordeling van Proline Automotive Solutions. Gevolgschade, in en/of uitbouwvergoeding zijn niet op Proline Automotive Solutions te verhalen.

7.2. Proline Automotive Solutions garandeert dat de doorhaar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten, gedurende een periode van 12 maanden na levering.
a. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door leveranciers van desbetreffende Proline Automotive Solutions product.
b. De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde het bepaalde in de artikelen 7.3.a en 7.5.
c. De garantie is niet overdraagbaar.

7.3. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
a. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik en gebruik dat niet overeenkomstig bestemming is;
b. Naderhand toegevoegde apparatuur komt niet overeen met de technische specificaties of zijn onjuist gemonteerd;
c. Indien de koper zonder voorafgaande , uitdrukkelijke- en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren of een product heeft geopend.

7.4. Voor goederen waarop fabrieksgarantie van toepassing is, gelden uitsluitend en alleen de garantievoorwaarden van die betreffende fabriek, zonder dat verhaal op Proline Automotive Solutions mogelijk is.

7.5. Indienen van een claim:
Claims die onder deze garantie dienen, dienen onder aanbieding van de auto of het betreffende onderdeel –ter inspectie- via de Proline Automotive Solutions dealer bij wie het product is gekocht, te worden ingediend. Gelijktijdig dient het bewijs van aankoop aan de dealer te worden overhandigd.

7.6. De koper is gehouden Proline Automotive Solutions te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Proline Automotive Solutions mochten doen gelden. Voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voorvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

8.1. Door Proline Automotive Solutions geleverde zaken blijven eigendom van Proline Automotive Solutions tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door Proline Automotive Solutions geleverde zaken aan Proline Automotive Solutions verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming van de verplichting te eisen.

8.2. Door Proline Automotive Solutions geleverde zaken, die ingevolge lid 8.1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen nimmer worden doorverkocht of als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is niet bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige wijze te bezwaren.

8.3. De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Proline Automotive Solutions veilig te stellen.

8.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel recht daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht daarvan op de hoogte te stellen.

8.5. De koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van de verzekering op eerste verzoek van Proline Automotive Solutions ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Proline Automotive Solutions gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de koper zich er jegens Proline Automotive Solutions bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in kader nog of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

8.6. Voor het geval Proline Automotive Solutions zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Proline Automotive Solutions en door Proline Automotive Solutions aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Proline Automotive Solutions zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 9: Betaling en incassokosten

9.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum in euro, tenzij anders aangegeven. Door contante betaling of overmaking op een door Proline Automotive Solutions aangeven bankrekening.

9.2. Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de koper van rechtswege in verzuim. De koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

9.3. Indien de financiële positie van de koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering van zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, is Proline Automotive Solutions gerechtigd geheel of gedeeltelijke af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

9.4. Proline Automotive Solutions heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

9.5. De koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Proline Automotive Solutions verschuldigde.

9.6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De koper die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3. (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

9.7. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Proline Automotive Solutions echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke- en executie kosten zullen eveneens op de koper worden verhaald. De koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 10: Overmacht

10.1. Proline Automotive Solutions is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet , een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Proline Automotive Solutions geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Proline Automotive Solutions niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Proline Automotive Solutions of van derden daaronder begrepen. Proline Automotive Solutions heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Proline Automotive Solutions zijn verbintenis had moeten nakomen.

10.3. Indien Proline Automotive Solutions door overmacht de leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is Proline Automotive Solutions gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter keuze van Proline Automotive Solutions. Ingeval van overmacht kan de koper Proline Automotive Solutions niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

11.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Proline Automotive Solutions partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

11.2. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/ voorvloeiende uit door Proline Automotive Solutions aangegane overeenkomsten en door Proline Automotive Solutions verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

11.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zijn zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12: Vindplaats en wijziging voorwaarden

12.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel KvK. 55783511

12.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met koper.

12.3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.